Algemene
Voorwaarden

Prestaties Cosmic

De opdrachtgever wordt geacht vooraf bekend te zijn met de prestaties, mogelijkheden en werkwijze van Cosmic. Zodoende kan achteraf geen bezwaar worden aangetekend tegen hiervoor genoemde zaken.

Artistieke vrijheid

Cosmic heeft de volledige artistieke vrijheid bij het optreden. Als de opdrachtgever desondanks het optreden wenst te beëindigen, is hij alsnog gehouden het gehele honorarium uit te betalen.

Het niet doorgaan van een optreden in geval van overmacht

Indien een optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van ziekte van één der artiesten, ten gevolge van enig overheidsbevel of andersoortige overmacht, is Cosmic gerechtigd de overeenkomst als geschorst te beschouwen.

Waarschuwing bij onvoorziene omstandigheden

In geval van ziekte van één der artiesten of andere onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het optreden niet of niet op tijd kan plaatsvinden, dient Cosmic de opdrachtgever onmiddellijk te waarschuwen.

Vergunningen namens de opdrachtgever

a.De opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoermiddelen welke bij de artiest in gebruik zijn directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie van het optreden alsmede om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden.
b.Indien de uitvoering van deze overeenkomst geen doorgang kan vinden wegens het ontbreken van de benodigde vergunningen bij de opdrachtgever, zal dit niet als overmacht worden beschouwd en zal de opdrachtgever derhalve gehouden zijn het volledige overeengekomen honorarium aan Cosmic uit te betalen.

Annulering

a.Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst kan slechts schriftelijk aan Cosmic geschieden.
b.Bij annulering worden de kosten voor de opdrachtgever berekend volgens de volgende staffel op advies van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond.
c.De volgende percentages van het afgesproken gage zullen worden berekend en zijn per direct opeisbaar.
d.Bij annulering binnen: 1 maand of korter - 100% 1 tot 3 maanden - 75% 3 tot 5 maanden - 50% meer dan 5 maanden - 25%.

Restitutie

Er kan nimmer restitutie worden verleend in het geval dat het optreden niet (geheel) aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldeed.

Schade

a.Iedere schade aangebracht aan instrumenten, apparatuur, e.d. van Cosmic en veroorzaakt door publiek dat zich in de zaal, op het podium en/of in de kleedkamer(s) bevindt, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde en wel binnen 2 maanden nadat de schade is aangericht, uit te betalen door de opdrachtgever aan Cosmic.
b.De artiest zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever of derden, voorvloeiend uit het optreden.
c.Bij ongeregeldheden als vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waarbij beschadiging van instrumentarium of installatie dreigt is de artiest gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

Buma

De eventueel te heffen kosten door BUMA ( Bureau Muziek- en Auteursrechten) of dergelijke instanties komen voor rekening van de opdrachtgever.

Live opnamen

De opdrachtgever zal het optreden niet opnemen of doen opnemen, uitzenden of doen uitzenden door derden zonder toestemming van Cosmic.

Wijze van betaling

a.Voor particulier optredens: de betaling van eventuele bemiddeling door een artiestenbureau geschiedt vooraf per bank en wel binnen 2 weken na de datering van de overeenkomst en de betaling van het honorarium voor Cosmic geschiedt contant direct na het optreden, tenzij anders is overeengekomen.
b.Voor bedrijven en andere niet particuliere instellingen: Zowel de betaling van de eventuele bemiddeling door een artiestenbureau als het honorarium voor Cosmic geschiedt vooraf. Uiterlijk 1 week voor het optreden dient het volledige bedrag op de bankrekening van Cosmic te zijn bijgeschreven.

Afwijkende bepalingen

Afwijkende, aanvullende of gewijzigde bepalingen en doorhalingen in de overeenkomst maken deze ongeldig, tenzij ze door Cosmic bevestigd zijn.

Melding

Indien één der contractanten aanleiding heeft te stellen dat de ander zich niet aan de bepalingen van het contract heeft gehouden, doet deze binnen 5 dagen na afloop van deze overeenkomst hiervan per aangetekende brief melding aan de andere contractant.

Schadevergoeding

Behoudens overmacht zal bij het niet nakomen van deze overeenkomst door de contractant die in gebreke is gebleven aan de benadeelde contractant een schadevergoeding worden betaald die gelijk is aan eenmaal het overeengekomen honorarium. De schadevergoeding zal verschuldigd zijn wegens contractbreuk en kan terstond worden gevorderd. Alle kosten die voor één der contractanten onstaan door contractbreuk, komen ten laste van de contractant die deze breuk heeft veroorzaakt.

Geschillen

Geschillen voortkomend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Cosmic is gevestigd.

Meerderjarigheid

Contractanten verklaren meerderjarig te zijn en persoonlijk voor nakoming van de in de vereenkomst genoemde voorwaarden borg te staan.

Controle

Alle gegevens vermeld op de overeenkomst worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan Cosmic die zorg zal dragen voor een correcte verwerking hiervan.

Website

Informatie op de website van Cosmic, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of geluidsfragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistributeerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Cosmic. Tevens kunnen aan de inhoud van de website op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Bepalingen betreffende de gang van zaken rondom en tijdens het optreden;
Locatie

a.De ruimte, waarin wordt opgetreden , dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad- en losplaats. Mits anders is afgesproken, dient de toegang tot de plaats van het optreden minstens 2 uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn, terwijl dan tevens een aanspreekbare persoon aanwezig dient te zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.
b.Indien de laad- en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf de laad- en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de opdrachtgever dit vóór het optreden van Cosmic, doch uiterlijk voor het ondertekenen van de overeenkomst, door te geven aan Cosmic.
c.De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat Cosmic binnen een straal van 25 meter vanaf de speelplaats kan lossen en laden. Indien hiervoor een parkeerontheffing benodigd is, zal de opdrachtgever dit verzorgen. Cosmic kan na het laden/lossen de auto's parkeren binnen een straal van 500 meter binnen de laad/losplaats. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden na het optreden afgerekend.
d.Indien Cosmic gebruik moet maken van trappen (meer dan 3 treden) met zijn apparatuur om op de juiste plaats in de locatie te komen voor zijn/haar optreden en er geen lift aanwezig is, dient de opdrachtgever dit ruim van tevoren aan te geven en zal tevens zorgdragen voor extra sjouwhulp.
e.Voor openlucht-optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een deugdelijke afgeschermde water- en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. In de tent of overkapping dient tevens een aangename en werkbare temperatuur te heersen en er dient een deugdelijk, waterpas gelegen podium aanwezig te zijn.
f.Indien een openlucht-optreden of een optreden aan boord van een schip geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden (dit ter gezamenlijk beoordeling van Cosmic en de opdrachtgever, waarbij in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van Cosmic doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.
g.De afmetingen van het podium dienen in overleg met Cosmic te worden vastgesteld.
h.De opdrachtgever zal Cosmic op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren.

Stroomvoorziening

a.Voor zover is overeengekomen dat versterkt zal worden opgetreden, zal de opdrachtgever zorgdragen voor stroomvoorziening die aan de veiligheidseisen voldoet. Indien de veiligheid van Cosmic onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening of onveilige stroomvoorziening die ontstaat door regen of andere weersomstandigheden is Cosmic gemachtigd het optreden niet te doen plaatsvinden en is de opdrachtgever gehouden het volledige honorarium aan Cosmic uit te betalen.
b.De opdrachtgever zorgt, tenzij anders ia overeengekomen, voor een stroomvoorziening bestaande uit tenminste 2 vrije stroomgroepen 220 volt van 16 ampere. De stroomvoorziening is bereikbaar binnen een straal van 5 meter van de speelplek.

Kleedruimte

De opdrachtgever zal zorgdragen voor een nette, verwarmde en afsluitbare kleedruimte. Toiletten, stromend water en een spiegel dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn.

Aanwezigheid van Cosmic vóór het optreden

Cosmic verplicht zich een half uur voor de aanvang van de werkzaamheden in volledige bezetting aanwezig te zijn en tenminste 15 minuten voor aanvang van het optreden speelklaar te zijn.

Geluidsvolume

Cosmic heeft het recht om een geluidsformule te produceren dat zij noodzakelijk acht, echter wel in goed overleg met de opdrachtgever. Als er een zogenaamde ‘ geluidsbegrenzer' aanwezig is, of als er andere factoren zijn waardoor een optreden niet op de gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden, dan dient de opdrachtgever dit vóór het tekenen van de overeenkomst door te geven aan Cosmic.

Pauzes

Cosmic heeft recht op pauzes van minimaal 1 x 15 minuten per uur, of volgens afspraak.

Consumpties/catering

Cosmic + ondersteunend personeel heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid en indien afgesproken recht op een gratis maaltijd op rekening van de opdrachtgever.

Afbouw

Direct na afloop van het optreden dient Cosmic in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijden worden doorberekend (wachttarieven zijn op aanvraag).

Aanwezigheidsduur

Als de werktijden voor Cosmic aangegeven op de overeenkomst tijdens de avond van het optreden wijzigen, dient een afgesproken meerprijs door de opdrachtgever op dezelfde avond in contanten te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.